Tìm kiếm nâng cao

Tin tức

KIẾN THỨC VỀ BÊ TÔNG VÀ MÁY TRỘN BÊ TÔNG

Trong lãnh vc xây dng, bê tông là mot nguyên vat lieu vô cùng quan trng,

KIẾN THỨC VỀ BÊ TÔNG VÀ MÁY TRỘN BÊ TÔNG


1.1 Khái niem chung vê bê tông và máy trộn bê tông.


Trong lãnh vc xây dng, bê tông là mot nguyên vat lieu vô cùng quan trng,
thông qua chât lưng bê tông cơ the dánh giá chât lưng may tron be tong c a toàn bo công trình. Chât
lưng bê tông ph thuoc vào các thành phân như: cát, dá, nưc, xi mang…


Bê tông là mot hon hp dưc to thành t cát, dá, xi mang, nưc… Trong dó cát
và dá chiêm 80% - 85%, xi mang may xay dung chiêm 8% - 15%, còn li là khôi lưng c a nưc,
ngoài ra còn có chât ph gia thêm vào de dáp ng yêu câu cân thiêt. Có nhiêu loi bê
tông tùy thuoc vào thành phân c a hon hp trên. máy trộn bê tông 350 lít Moi thành phân cát, dá, xi mang …khác nhau se to thành nhiêu Mác bê tông khác nhau.


1.2 Các thành phân câu to bê tông.


1.2.1 Xi mang.


Viec la chon xi mang là dac biet máy trộn bê tông giá rẻ quan trng trong viec sn xuât ra bê tông, có
nhiêu loi xi mang khác nhau, xi mang mác càng cao thì kh nang kêt dính càng tôt và
làm chât lưng thiêt kê bê tông tang lên tuy nhiên giá thành c a xi mang mác cao máy trộn bê tông 350 lít là rât ln. Vì vay khi thiêt kê bê tông va phi dm bo chât dúng yêu câu ki thuat và gii
quyêt tôt bài toán kinh tê.thiet bi xay dung


1.2.2 Cát.


Cát dùng trong sn xuât bê tông có the là cát thiên nhiên hay cát nhân to, kích
thưc ht cát là thiết bị xây dựng t 0.4 – 5 mm. Chât lưng cát ph thuoc vào thành phân khoáng, thành
phân tp chât, thành phân ht… Trong thành phân c a bê tông cát chiêm khong
29%.S

1.2.3 Dá dam.


Dá dam có nhiêu loi tùy thuoc vào kích c c a dá, do dó tùy thuoc vào kích c
c a bê tông mà ta chn kích thưc máy xây dựng công trình dá phù hp. Trong thành phân bê tông dã dam
chiêm khong 52%.


1.2.4 Nc.


Nưc dùng trong sn xuât bê tông phi dáp bán máy xây dựng ng d tiêu chuan de không nh
hưng xâu dên kh nang ninh kêt c a bê tông và chông an mòn kim loi.

EnglishVietnamese
  • TIN TỨC
  • SẢN PHẨM BÁN CHẠY
  • ÐỐI TÁC
  • Thống Kê
  • HÌNH ẢNH