Tìm kiếm nâng cao

Tin tức

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI BÊ TÔNG

bê tông là mot nguyên vat lieu vô cùng quan trng,

 

1.1 Khái niem chung vê bê tông.


Trong lãnh vc xây dưng, bê tông là mot nguyên vat lieu vô cùng quan trng,
thông qua chât lưng bê tông cơ the may tron be tong dánh giá chât lưng c a toàn bo máy xây dựng công trình. Chât lương bê tông phu thuoc vào các thành phân như: cát, dá, nưc, xi mang…


Bê tông là mot hon hp dưc to thành t cát, dá, xi mang, nưc… Trong dó cát
và dá chiêm 80% - 85%, máy trộn bê tông xi mang chiêm 8% - 15%, còn li là khôi lưng may tron be tong c a nưc,ngoài ra còn có chât phu gia thêm vào máy trộn bê tông de dáp ứng yêu câu cân thiêt. Có nhiêu loi bêtông tùy thuoc vào thành phân c a hon hp trên. Moi thành phân cát, dá, xi mang khác nhau se to thành nhiêu Mác bê tông khác nhau.


1.2 Các thành phân câu tạo bê tông.


1.2.1 Xi mang.

Viec la chon xi mang là dac biet quan trng may tron be tong trong viec sn xuât ra bê tông, cónhiêu loi xi mang khác nhau, xi mang mác càng cao thì kh nang kêt dính càng tôt và làm chât lưng máy trộn bê tông thiêt kê bê tông tang lên tuy nhiên giá thành c a xi mang mác cao là râtln. Vì vay khi thiêt kê bê tông va phi dm bo chât may tron be tong dúng yêu câu ki thuat và giải quyêt tôt bài toán kinh tê.


1.2.2 Cát.


Cát dùng trong sn xuât bê tông có the là cát thiên nhiên hay cát nhân to, kích
thưc ht cát là t 0.4 – 5 mm. Chât lưng may tron be tong cát phụ thuoc vào thành phân khoáng, thànhphân tp chât, thành phân ht… Trong thành phân c a bê tông cát chiêm khong

1.2.3 Dá dam.


Dá dam có nhiêu loi tùy thuoc vào kích c c a dá, do dó tùy thuoc vào kích c
c a bê tông mà ta chn kích thưc may tron be tong dá phù hp. Trong thành phân bê tông dã dam chiêm khong 52%

1.2.4 Nc.


Nưc dùng trong sn xuât máy trộn bê tông phi dáp ng d tiêu chuan de không nh
hưng xâu dên kh nang ninh kêt c a bê tông và chông an mòn kim loại.

EnglishVietnamese
  • TIN TỨC
  • SẢN PHẨM BÁN CHẠY
  • ÐỐI TÁC
  • Thống Kê
  • HÌNH ẢNH